Serveis a l'empresa

Responsabilitat d’administradors

La Responsabilitat dels Administradors en les Societats Mercantils

És competència dels Administradors la gestió i representació de la societat de què es tracti en els termes legalment establerts, estant obligats a exercir el càrrec i complir els deures imposats per les lleis i els Estatuts Socials amb la “diligència d’un ordenat empresari” i amb la lleialtat d’un fidel representant, obrant de bona fe i en el millor interès de la societat, evitant incórrer en situacions en les quals els seus interessos, siguin per compte propi o aliè, puguin entrar en conflicte amb l’interès social i amb els seus deures envers la societat.

Per a això han de tenir una dedicació adequada, adoptant les mesures precises per a la bona direcció i control, a la fi del qual tenen el deure d’exigir i el dret a recaptar de la societat la informació necessària que els serveixi per al compliment de les seves obligacions.

En funció de la norma o deure de l’Administrador que resulti incomplit, sorgeixen diferents tipus de responsabilitat:

Tipus de responsabilitat

La responsabilitat Civil - Mercantil

Segons disposa l’article 236 de la Llei de Societats de Capital, els Administradors respondran enfront de la societat, enfront dels socis i enfront dels creditors socials, del mal que causin per actes o omissions contraris a la llei o als estatuts o pels realitzats incomplint els deures inherents a l’acompliment del càrrec, sempre que hagi intervingut dol o culpa.

Aquesta responsabilitat s’estén igualment als Administradors de fet, entenent-se per tals aquells que en la realitat del tràfic mercantil exerceixin sense títol les funcions pròpies d’Administrador, així com aquells sota les instruccions del qual actuïn els administradors de la societat.

A més la mateixa norma estableix la responsabilitat solidària dels Administradors que incompleixin les seves obligacions, de concórrer causa legal de dissolució.

La responsabilitat Tributària

La Llei General Tributària configura com a responsables subsidiaris del deute tributari als Administradors de les societats mercantils que no haguessin realitzat els actes necessaris per al compliment de les obligacions i deures tributaris, haguessin consentit l’incompliment pels qui d’ells depenguin o haguessin adoptat acords que possibilitessin la comissió d’infraccions tributàries. També, en el supòsit de cessament de l’activitat per la societat, de les obligacions tributàries reportades per aquesta que es trobin arracades en el moment del cessament.

La responsabilitat Laboral

Els casos més habituals que originen la responsabilitat deriven de la falta de continuïtat en l’activitat de la societat, insolvència, incompliment de l’obligació de promoure la dissolució, i, la utilització de la figura social amb finalitats il·legítimes.

La responsabilitat Penal

Determinades conductes dels Administradors provoquen la seva responsabilitat penal, per estar tipificades com a delicte en el Codi Penal. Exemple d’elles són els delictes societaris, els delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, administració deslleial, entre altres.

FAQs

Poden ser administradors d’una societat de capital tant persones físiques com jurídiques, sense que calgui tenir la condició de soci per a ser nomenat administrador, excepte disposició contrària dels estatuts.
Cas de ser nomenat administrador una persona jurídica, serà necessari que aquesta designi a una sola persona natural per a l’exercici permanent de les funcions pròpies del càrrec.

No poden ser administradors els menors d’edat no emancipats, els judicialment incapacitats, les persones inhabilitades conforme a la Llei Concursal mentre no hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs i els condemnats per delictes contra la llibertat, contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic, contra la seguretat col·lectiva, contra l’Administració de Justícia o per qualsevol classe de falsedat, així com aquells que per raó del seu càrrec no puguin exercir el comerç.

Tampoc podran ser administradors els funcionaris al servei de l’Administració pública amb funcions al seu càrrec que es relacionin amb les activitats pròpies de les societats de què es tracti, els jutges o magistrats i les altres persones afectades per una incompatibilitat legal.

La competència per al nomenament dels administradors correspon a la junta de socis.

L’administració de la societat es podrà confiar a un administrador únic, a diversos administradors que actuïn de manera solidària o de manera conjunta o a un consell d’administració.

En la societat anònima, quan l’administració conjunta es confiï a dos administradors, aquests actuaran de manera mancomunada i, quan es confiï a més de dos administradors, constituiran consell d’administració.

En la societat de responsabilitat limitada els estatuts socials podran establir diferents maneres d’organitzar l’administració atribuint a la junta de socis la facultat d’optar alternativament per qualsevol d’ells sense necessitat de modificació estatutària.

Quan els estatuts estableixin solament el mínim i el màxim, correspon a la junta general la determinació del nombre d’administradors.

Tot acord que alteri la manera d’organitzar l’administració de la societat, constitueixi o no modificació dels estatuts, es consignarà en escriptura pública i s’inscriurà en el Registre Mercantil.

El nomenament dels administradors farà efecte des del moment de la seva acceptació. Una vegada acceptat, haurà de ser presentat a inscripció en el Registre Mercantil, dins dels deu dies següents a la data de l’acceptació, fent constar la identitat dels nomenats i, en relació als administradors que tinguin atribuïda la representació de la societat, si poden actuar per si sols o necessiten fer-ho conjuntament.

Els Administradors hauran de convocar la Junta General en el termini de dos mesos perquè adopti l’acord de dissolució o, si la societat fos insolvent, aquesta insti el concurs.

La Junta General podrà adoptar l’acord de dissolució o, si constés en l’ordre del dia, aquell o aquells que siguin necessaris per a l’eliminació de la causa.

Els Administradors estan obligats a sol·licitar la dissolució judicial de la societat quan l’acord social anés contrari a la dissolució o no pogués ser reeixit, en el termini de dos mesos a comptar des de la data prevista per a la celebració de la junta, quan aquesta no s’hagi constituït, o des del dia de la junta, quan l’acord hagués estat contrari a la dissolució o no s’hagués adoptat.

Respondran solidàriament de les obligacions socials posteriors a l’esdeveniment de la causa legal de dissolució els Administradors que incompleixin els deures abans exposats, presumint-se que les obligacions socials reclamades són de data posterior a l’esdeveniment de la causa legal de dissolució, tret que acreditin que són de data anterior.

Si ho prefereixes, pots parlar amb nosaltres des d’aquest formulari
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, premi l’enllaç per a més informació.