Serveis a la persona

Impost de Plusvàlua Municipal

És sempre obligatori el pagament de l'impost de plusvàlua Municipal?

La nova Llei d’Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu de 2/2004 de 5 de març regula l’Impost de Plusvàlua Municipal aplicable en tots els Ajuntaments d’Espanya.

Aquest impost grava les transmissions de la propietat d’immobles de naturalesa urbana; com són habitatges, magatzems, pisos, places d’aparcament, solars, naus industrials….

S’aplica sobre l’augment de valor del terreny en què se situa l’immoble, és a dir sobre el guany patrimonial obtingut pel venedor o transmitent. Aquesta transmissió pot produir-se de tres formes, amb efectes diferents a l’hora de calcular i imputar l’impost.

El fet imposable

  1. Compravenda. Aquí el contribuent és el venedor, qui haurà d’abonar a l’Ajuntament la quota resultant d’aplicar l’Article 107.2 de la Llei d’Hisendes Locals de 2004.
  2. Donació. En aquest cas l’impost haurà d’abonar-se pel donatari, qui rep la donació de l’immoble.
  3. Successió hereditària. Aquí és el legatari i/o l’hereu el subjecte obligat al pagament de l’impost. De fet, la hipotètica plusvàlua es refereix al mort (en termes col·loquials, es parla de “plusvàlua del mort”, que paga el viu).

Forma de cálcul de la quota de l'impost

Segons les normes que ens ocupen, es calcularà sobre el valor cadastral del terreny (percentatge que figura en el rebut de l’I.B.I.) en el moment de produir-se la transmissió.

En funció dels anys transcorreguts entre la data d’adquisició de l’immoble urbà i la de la seva transmissió, s’estableixen uns coeficients fins a un màxim del 30%. El tipus impositiu s’aplica sobre el valor del terreny corresponent a l’immoble transmès, i de l’aplicació del qual resulta la quota a pagar.

Per a aclarir-ho posem un exemple:

Compravenda d’un habitatge, sent el valor del sòl segons el rebut de l’IBI, 60.000.- €.

Nombre d’anys transcorreguts des que es va adquirir fins que es va transmetre: 20

Quota resultant: 7.600.- €.

Qué n'opina el Tribunal Constitucional

En detallar la forma de càlcul de la quota de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, es comprova que la norma no fa referència al valor en la data d’adquisició, ni a les despeses d’això derivats. Com es determinen els guanys obtinguts de la compravenda pel venedor?

La norma no ho resol ni ho aclareix, i, com ja hem detallat, es limita a establir la quota en funció del valor actual i el nombre d’anys transcorreguts des de l’adquisició.

Davant això, el Tribunal Constitucional, en les seves sentències de 16 de febrer, 11 de març i 5 de juny de 2017, declara que el càlcul sobre la base del valor de l’IBI actual determina sempre la meritació de l’impost, però quan el valor de transmissió és inferior al valor d’adquisició, és a dir, l’operació ha suposat pèrdues econòmiques per al transmitent, NO existeix plusvàlua.

Així, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la norma i declara també que no hi ha fet imposable, i per tant, l’Ajuntament manca de tot dret al cobrament de l’Impost Municipal de Plusvàlua.

Possibilitats de defensa del contribuent, segons el Tribunal Constitucional

En primer terme, cal comprovar i acreditar la diferència del valor del terreny entre el moment de l’adquisició i el de la transmissió, mitjançant la comparació dels respectius valors del sòl segons l’IBI d’un i un altre moment; sol·licitar una taxació pericial per arquitecte, i finalment acreditar les diferents despeses produïdes amb motiu de l’adquisició.

L’actuació davant de l’Ajuntament consistirà a formalitzar al·legacions per a la rectificació de l’autoliquidació; en defecte d’això, formular recurs de reposició davant el propi Ajuntament i, en cas de desestimació, formular recurs contenciós administratiu davant el Jutjat competent.

No cal perdre de vista que no tots els casos són iguals, i que cal estudiar-los detalladament un a un. Per això, abans d’incórrer en tràmits i despeses innecessàries, entre altres coses cal examinar el temps transcorregut entre la data d’adquisició i la de transmissió. Si són més de 8/10 anys, amb tota probabilitat, el valor actual, SI serà superior al d’adquisició, i podrà reportar-se l’impost.

Finalment, recentment el Tribunal Constitucional té declarat que si el valor de l’Impost de Plusvàlua Municipal és superior o s’aproxima al guany real obtingut per la transmissió, és també inconstitucional, i no procedeix la seva aplicació.

FAQs

Sí, és sempre obligatori i el notari que ha autoritzat l’escriptura, ja sigui de compravenda o ja sigui per donació o successió hereditària, té l’obligació de fer-ho.

No. Depèn del fet que realment existeixi un valor superior entre l’adquisició, per compravenda, donació o herència i el del moment de la seva compra pel venedor titular donatari o mort.

En el cas en què el valor pel qual es rep sigui inferior al valor pel qual es va adquirir no s’esdevingui l’Impost Municipal de Plusvàlua. Tampoc en el cas de la diferència del valor sigui inferior al benefici obtingut pel transmitent, donant o mort (successions).

Acreditar que el valor de l’immoble rebut és inferior del valor que tenia quan es va adquirir pel transmitent, ja sigui el venedor, el donant o el mort.
Recentment se sol·licita la NO aplicació de l’Impost si el valor d’aquest és superior o aproximat als guanys obtinguts.

Per a això ha de formalitzar-se Recurs de Reposició davant l’Ajuntament que correspongui dins del termini legal en rebre la notificació de l’import de l’Impost per l’Ajuntament en qüestió.

Si ho prefereixes, pots parlar amb nosaltres des d’aquest formulari
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, premi l’enllaç per a més informació.