Serveis a l'empresa

Constitució de societats

Vols començar una activitat empresarial amb una o més persones però no tens clar com fer-ho?

Quan juntament amb una altra persona (o altres) vols iniciar una activitat mercantil, negoci o empresa, ja sigui comercial, industrial o de serveis, pots recòrrer a la figura de la Societat Mercantil per endegar-lo.

La legislació també admet l’existència de societats unipersonals, per tant, encara que siguis tu sol qui vol iniciar una activitat empresarial, també pots optar per la Societat Mercantil.

Tot i existir les Societats Civils, des de que estan sotmeses a l’Impost de Societats, han deixat d’utilitzar-se, amb l’excepció de les Comunitats de Béns, que tenen la característica principal de simplificar els tràmits als copropietaris.

La Societat Mercantil més utilitzada és la Societat de Responsabilitat Limitada (SL), seguida de la Societat Anònima (SA).

La diferència entre els dos tipus de societats és, basicament, la quantitat de capital social necessari que han d’aportar els socis per la seva constitució.

Si vols crear una SL, cada soci haurà d’aportar 3.000 euros, que es representaran en participacions socials. Si el que vols és constituir una SA, el capital social que haurà d’aportar cada soci serà d’almenys, 60.000 euros (que es representaran en accions).

 

Per constituir una SA, necessitaràs la intervenció d’un expert independent que verifiqui el valor de les aportacions no dineràries que es facin pel desemborsament del capital social.

Els avantatges que et pot proporcionar la societat mercantil són els següents:

 • Els socis no respondreu dels deutes socials
 • Només requereix portar una única comptabilitat per la societat
 • L’impost de Societats que grava la societat és del 15% per les societats de nova creació durant el primer exercici que tenen beneficis i el següent. El tipus normal de societats és del 25%.
 • La retribució del socis es determinarà en els Estatuts de la Societat.
 • Permeten l’entrada de nous socis. Aquesta pot produir-se a través de la compravenda d’accions o participacions, o també fent una ampliació del capital social de l’empresa.

La transmissió de participacions o d’accions està exempta de l’impost sobre transmissions patrimonials.

FAQs

 • Els socis no respondran personalment dels deutes socials.
 • Única comptabilitat per a la societat.
 • Sotmesa a l’Impost de societats, al tipus fix del 25%, que serà del 15% per a les societats de nova creació que realitzin activitats econòmiques, durant el primer període en què s’obtinguin beneficis i el següent.
 • Retribució dels Administradors de la societat, segons es determini estatutàriament.
 • Possibilitat d’entrada de nous socis, bé sigui mitjançant compravenda de participacions / accionis, bé sigui mitjançant ampliació del capital social.
 • Exempció en l’Impost sobre transmissions Patrimonials per la venda de participacions / accionis.

Avui dia no es fa precís més d’una persona, atès que la llei possibilita l’existència de societats unipersonals.

La unipersonalitat pot ser inicial, des del moment de constitució de la societat, o sobrevinguda, predicable de la societat constituïda per dues o més persones, quan totes les accions o participacions hagin passat a ser propietat d’un únic soci.

La constitució d’una societat unipersonal, la declaració de tal situació a conseqüència d’haver passat un únic soci a ser propietari de totes les participacions o accions, la pèrdua de tal situació o el canvi del soci únic a conseqüència d’una transmissió, es faran constar en escriptura pública que haurà d’inscriure’s en el Registre Mercantil. En la inscripció s’expressarà necessàriament la identitat del soci únic.

Transcorreguts sis mesos des de l’adquisició del caràcter unipersonal sense que aquesta circumstància s’hagués inscrit en el Registre Mercantil, el soci únic respondrà dels deutes contrets durant el període de unipersonalitat. Inscrita la unipersonalitat, el soci únic no respondrà dels deutes contrets amb posterioritat.

No, l’aportació dinerària és només una de les seves formes. En les societats de capital poden ser objecte d’aportació qualssevol béns o drets susceptibles de valoració econòmica.

En cap cas podran ser objecte d’aportació el treball o els serveis.

La realitat de les aportacions dineràries haurà d’acreditar-se davant el Notari autoritzador de la corresponent escriptura, excepte en el cas de la constitució de societats de responsabilitat limitada, si els socis fundadors manifesten en l’escriptura que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d’aquestes. 

Les aportacions no dineràries hauran de descriure’s en l’escriptura de constitució o en la d’execució de l’augment del capital, amb les seves dades registrals, si existissin, la valoració en euros que se’ls atribueixi, així com la numeració de les accions o participacions atribuïdes per la respectiva aportació.

Si ho prefereixes, pots parlar amb nosaltres des d’aquest formulari
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, premi l’enllaç per a més informació.